beskuren Pixibok

Om Språkstegen

Språkstegen är ett utvecklingsarbete för små barns språkutveckling i Blekinge och Kronobergs län. Det är också ett unikt samarbete mellan olika professioner, organisationer och politikområden på både lokal och regional nivå. Vi arbetar alla tillsammans för att stärka språk och identitet och främja läsning för barn 0 - 3 år.

I dagsläget är det barnhälsovård, bibliotek och logopedi som samverkar. Forskning från olika delar av världen visar samstämmigt att tidiga insatser kring språk och läsning riktade till vuxna i det lilla barnets närhet ger goda resultat hos barn i alla samhällsgrupper.

Startskottet för arbetet var ett uppdrag från Folkhälsan i Kronoberg att arbeta utifrån ett nytt målområde om ökad samverkan mellan bibliotek och BVC, logopedmottagning och förskola för att stärka språkutveckling, läsande och läsförståelse. Tillsammans åkte utvecklare från bibliotek och barnhälsovård samt logopeder från både Blekinge och Kronoberg på en nationell konferens i Halland i ämnet.
Sedan dess, våren 2016, har vi utgjort en arbetsgrupp och fått mandat från våra respektive organisationer att driva utvecklingsarbetet. Samtidigt sker en nationell satsning, Bokstart från vilken vi hämtat inspiration och kunskap.

Den 17 november 2017 fick vi glädjande besked om att Språkstegen har blivit beviljad projektbidrag för projektår ett 1 dec-30 november) från Kulturrådet. För år två har vi fått 1,3 miljoner och är nu det projekt i Sverige som fått störst projektbidrag. Detta gör att vi kan fördjupa och utvidga arbetet kring Små barns språkutveckling.

Under 2017 och 2018 har vi implementerat BHV och Biblioteksspårets insatser mot familjerna.
Under 2018 Har vi riggat organisation och påbörjat lokala Språkstegennätverk i varje kommun
Under 2019 Har vi påbörjat samarbete med förskolan i varje kommun.

Utbildning och lärprocesser är en av de storar grundbultarna. Under de första åren har varje sektor haft unika utbildningar, handledning och introduktioner för respektive sektor.
2019 var första året som vi hade en gemensam stor konferens för alla. Denna kommer att återkomma under 2020.

Följeforskning av bibliotekens arbete med Språkstegen

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, som arbetar regionalt med stöd och samverkan tillsammans med kommunbiblioteken, har bekostat och gett Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås uppdraget att under 2019-2020 genom följeforskning undersöka vad som sker lokalt i Språkstegen och vilken roll och kompetens bibliotekspersonalen har, tar och utvecklar. I följeforskningen undersöks också hur samverkan påverkar bibliotekspersonalens roll. Forskarna Monika Johansson och Frances Hultgren har genom bl a intervjuer och bakgrundsstudier skrivit delrapporten; Att bli Språkstegare på bibliotek; Delrapport av följeforskning på bibliotekens utvecklingsarbete med Språkstegenlänk till annan webbplats

Magisteruppsats om Språkstegen

Glenda Lavesson och Nathalie Ramirez, två distriktssköterskestudenter vid Blekinge Tekniska Högskola har skrivit en magisteruppsats om Språkstegen.
Uppsatsen bygger på en intervjustudie med sju BHV-sjuksköterskor i Blekinge och deras upplevelse av uppdraget kring Språkstegen och 8-månaders boken. Vad som händer i mötet mellan sjuksköterskan, barnet, boken och föräldern.
Att underlätta tidig språkutveckling: Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenhet av att delta i Språkstegen vid åttamånadersbesöket – en intervjustudielänk till annan webbplats