Bebis och förälder i närbild som tittar uppmärksamt på varandra i en intensivt kommunikativt ögonblick

Om Språkstegen

Språkstegen är ett utvecklingsarbete för yngre barns språkutveckling i Blekinge och Kronobergs län. Det är också ett unikt samarbete mellan olika professioner, organisationer och politikområden på både lokal och regional nivå. Vi arbetar alla tillsammans för att stärka språk och identitet. Syftet är att stärka föräldrar i deras språkutvecklande roll men även att ge familjer tillgång till böcker, information, och inspiration t ex genom att visa hur man läser och kommunicerar tillsammans med ett barn kring en bok, så kallad dialogläsning.

De större verksamheterna som samverkar i Språkstegen är barnhälsovård, bibliotek, förskola och logopedi. I flera kommuner finns även samarbeten med till exempel familjecentral, öppen förskola, socialtjänst eller ideella organisationer.

Forskning från olika delar av världen visar att tidiga insatser kring språk riktade till vuxna i det lilla barnets närhet ger goda resultat. Inte minst genom att jobba med responsiv kommunikation. Vi har tagit fasta på detta och kallar metoden där barn och vuxen kommunicerar kring en bok för dialogläsning. Till exemel får alla barn i våra län och deras föräldrar uppleva dialogläsning av boken Knacka på vid barnhälsovårdens 8-månadersbesök som de sedan får som bokgåva. Och vid
18-månadersbesöket ytterligare en gång med en bok som biblioteket i kommunen ger som bokgåva. Detta innebär att vi når näst intill alla de drygt 3000 barn som föds per år och minst en vårdnadshavare med språkfrämjande och läsfrämjande insatser.

Startskottet för arbetet var ett uppdrag från Folkhälsan i Kronoberg om att arbeta utifrån ett nytt målområde om ökad samverkan mellan bibliotek, BVC, logopedmottagning och förskola för att stärka språkutveckling, läsande och läsförståelse. Barnhälsovård, bibliotek, logopedi i båda länen var intresserade att bygga upp ett långsiktigt arbete tillsammans.
Sedan dess, våren 2016, har det funnits en arbetsgrupp som fått mandat från respektive organisation att driva utvecklingsarbetet. Det har samtidigt funnits en tydlig lokal förankring där bl a bibliotekschefernas vilja och engagemang varit en viktig faktor för arbetets utveckling.

Under 2018-2020 var vi ett regionalt Bokstartsprojekt med medel från Kulturrådet. Från 2021 är Språkstegen ordinarie verksamhet där utvecklingsfokus mer och mer förflyttats till kommunerna och de lokala språkstegennätverken. Arbetsgrupp och styrgrupp finns kvar för att stödja och samordna. Från 2021 har också flera kommuner beviljats egna bokstartsbidrag för att vidarutveckla lokala insatser.

Tidslinje
Under 2017 och 2018 implementerade vi BHV och bibliotekens generella insatser mot familjerna.
Under 2018 riggade vi organisation och påbörjade arbetet med lokala Språkstegennätverk.
Under 2019 påbörjades samarbetet med förskolan och vi tog fram ett föräldragruppsmaterial.
Under 2020 fördjupade vi kunskapen kring barn med särskilda behov och kompetenser och tog fram en bokreceptsmodell.
Under 2021 implementerade vi Språkstegens Bokrecept i alla kommuner och genomförde den nationella konferensen Att nå varenda unge.
Under 2022 kom barnhabiliteringens logopeder med i bokreceptsarbetet. Vi gav ut skriften Att nå varenda unge, med följeforskning och andra artiklar om framför allt bibliotekens arbete med Språkstegen. Vi tog också fram en fortbildningsfilm om läsfrämjande för föräldrastödjare tillsammans med Region Gotland.
Under 2023 publicerade vi en fortbildningsfilm om bla samspel och en fortbildningsfilm med exempel på BHV och bibliotek kan arbeta med gemensamma föräldragrupper. Avtalet med Region Jönköpings län kring material uppdaterades och bokreceptslistorna med litteratur och avsiktsförklaringen med kommunerna uppdaterades.
Under 2024 publiceras en rapport med kvalitativa och kvantitativa data om var Språkstegen befinner sig, vi publicerar en ny fortbildningsfilm om att möta och bemöta familjer i behov av särskilt stöd.

För att följa det arbete som görs rekommenderar vi att du följer Språkstgen Blekinge Kronoberg på facebook. Länk till annan webbplats.

Fortbildning och erfarenhetsutbyte
Utbildning och lärprocesser är en av de stora grundbultarna. Under de första åren har varje sektor haft unika utbildningar, handledning och introduktioner för respektive sektor. Vi använder gärna de andra professionernas kompetenser vid dessa tillfällen.

2019 (Växjö), 2020 (Ronneby) och 2023 (digital) har vi haft en gemensam språkstegenkonferens för alla yrken och verksamheter. 2021 arrangerade dessutom Biblioteksutveckling den digitala nationella professionsöverskridande konferensen Att nå varenda unge med över 500 deltagare. Det blev en fantastisk avslutning på projekttiden då vi fick visa upp vårt arbete och lyfta utmaningar tillsammans med beslutsfattare och praktiker från resten av Sverige.

Vårt mål är att genomföra sektorsöverskridande kompetensinsatser vart annat år. Däremellan finns språktegenfortbildning i respektive ordinarie verksamhet i tex nätverk, introduktionsutbildningar eller som delmoment i kvalitetsarbetet. Men det kanske allra viktigaste utbytet och arbetet det sker i de lokala språkstegennätverken i varje kommun!

I publikationen Att nå varenda unge - Bokstart i Blekinge och Kronoberg Pdf, 25.1 MB. ingår en rapport från den följeforskning som Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås fick uppdrag att genomföra under 2019-2020. Forskarna Monika Johansson och Frances Hultgren har skrivit rapporten Vi jobbar med samma barn - Följeforskning om utvecklingsarbete, kompetensutveckling och samverkan i Språkstegen på bibliotek 2019-2020. Följeforskning undersöker vad som sker lokalt i Språkstegen och vilken roll och kompetens bibliotekspersonalen har, tar och utvecklar samt hur samverkan påverkar bibliotekspersonalens roll.

Under hösten 2020 erbjöds folkbibliotekspersonal som arbetade med Språkstegen att delta i en digital forskningscirkel vid Linnéuniversitetet. Deltagarna valde själva ett område de ville utforska och som en del i forskningsprocessen skrev de en vetenskaplig artikel. Fyra av deltagarna har publicerat sina artiklar i publikationen. Dessa är:
Bibliotekspersonalens påverkan på ett besök på biblioteket av Moa Averin
Väntrummet som läsfrämjande verktyg av Hanna Ekstrand
Högläsning av Åsa Sjösten Lilja
Högläsning och bibliotekets tjänster: En intervjustudie kring bibliotekets roll för att motivera och stötta föräldrar till högläsning av Malin Sternerfors

Att nå varenda unge - Bokstart i Blekinge och Kronoberg (2022) Pdf, 25.1 MB..

Magisteruppsats om Språkstegen

Glenda Lavesson och Nathalie Ramirez, två distriktssköterskestudenter vid Blekinge Tekniska Högskola har skrivit en magisteruppsats om barnhälsovården och Språkstegen.
Uppsatsen bygger på en intervjustudie med sju BHV-sjuksköterskor i Blekinge och deras upplevelse av uppdraget kring Språkstegen och 8-månaders boken. Vad som händer i mötet mellan sjuksköterskan, barnet, boken och föräldern.
Att underlätta tidig språkutveckling: Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenhet av att delta i Språkstegen vid åttamånadersbesöket – en intervjustudie (2017) Länk till annan webbplats.

Konferenspaper om dialogläsning

Emma Bergström doktorand och lektor vid institutionen för psykologi vid Linnéuniversitet och Sara Wijk, tidigare projektledare för Språkstegen, har tillsammans skrivit artikeln Tidig språkintervention med dialogläsning - forskning och praktik Länk till annan webbplats.. Artikeln behandlar både forskning och de praktiker som implementerats och ingår i det gemensamma Språkstegenarbetet. Artikeln är ett konferenspaper som också prestenterades vid konferensen Mötesplats Profession och forskning 2018.