Bebis och förälder i närbild som tittar uppmärksamt på varandra i en intensivt kommunikativt ögonblick

Om Språkstegen

Språkstegen är ett utvecklingsarbete för yngre barns språkutveckling i Blekinge och Kronobergs län. Det är också ett unikt samarbete mellan olika professioner, organisationer och politikområden på både lokal och regional nivå. Vi arbetar alla tillsammans för att stärka språk och identitet. Syftet är att stärka föräldrar i deras språkutvecklande roll men även att ge familjer tillgång till böcker, information, och inspiration t ex genom att visa hur man läser och kommunicerar tillsammans med ett barn kring en bok, så kallad dialogläsning.

De större verksamheterna som samverkar i Språkstegen är barnhälsovård, bibliotek, förskola och logopedi. I flera kommuner finns även samarbeten med till exempel familjecentral, öppen förskola, socialtjänst eller ideella orgnisationer.

Forskning från olika delar av världen visar att tidiga insatser kring språk riktade till vuxna i det lilla barnets närhet ger goda resultat. Inte minst genom att jobba med responsiv kommunikation. Vi har tagit fasta på detta och kallar metoden där barn och vuxen kommunicerar kring en bok för dialogläsning. Till exemel får alla barn i våra län och deras föräldrar uppleva dialogläsning av boken Knacka på vid 8 månaders besöket och vid
18-måndares besöket igen med en bok som biblioteket i kommuner ger som bokgåva.

Startskottet för arbetet var ett uppdrag från Folkhälsan i Kronoberg om att arbeta utifrån ett nytt målområde om ökad samverkan mellan bibliotek, BVC, logopedmottagning och förskola för att stärka språkutveckling, läsande och läsförståelse. Både barnhälsovård, bibliotek, logopedi i båda länen var intresserade att bygga upp ett långsiktigt arbete tillsammans.
Sedan dess, våren 2016, har det funnits en arbetsgrupp som fått mandat från respektive organisationer att driva utvecklingsarbetet. Sedan dess har det även funnits en tydlig lokal förankring där bl a bibliotekschefernas vilja och engagemang varit en viktig faktor för arbetet.

Under 2018-2020 var vi ett regionalt Bokstartsprojekt med medel från Kulturrådet. Från 2021 är Språkstegen ordinarie verksamhet där utvecklingsfokus mer och mer förflyttats till kommunerna och de lokala språkstegennätverken. Arbetsgrupp och styrgrupp finns kvar. 9 av 13 kommuner har för 2021 beviljats Bokstartsbidrag.

Under 2017 och 2018 implementerade vi BHV och Bibliotekens generella insatser mot familjerna
Under 2018 riggade vi organisation och påbörjade arbetet med lokala Språkstegennätverk
Under 2019 påbörjades samarbetet med förskolan och vi tog fram ett föräldragruppsmaterial
Under 2020 fördjupade vi kunskapen kring barn med särskilda behov och kompetenser och tog fram en bokreceptsmodell
Under 2021 implementerade vi i januari Språkstegens Bokrecept i alla kommuner

Utbildning och lärprocesser är en av de storar grundbultarna. Under de första åren har varje sektor haft unika utbildningar, handledning och introduktioner för respektive sektor.

2019 och 2020 har vi haft en gemensam stor konferens för alla yrken och verksamheter. 2021 hade vi istället en digital nationell konferens. Vårt mål efter att det regionala projektet är slut är att göra sektorsöverskridande kompetensinsatser vart annat år.

Följeforskning av bibliotekens arbete med Språkstegen

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, som arbetar regionalt med stöd och samverkan tillsammans med kommunbiblioteken, har bekostat och gett Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås uppdraget att under 2019-2020 genom följeforskning undersöka vad som sker lokalt i Språkstegen och vilken roll och kompetens bibliotekspersonalen har, tar och utvecklar. I följeforskningen undersöks också hur samverkan påverkar bibliotekspersonalens roll. Forskarna Monika Johansson och Frances Hultgren har genom bl a intervjuer och bakgrundsstudier skrivit delrapporten; Att bli Språkstegare på bibliotek; Delrapport av följeforskning på bibliotekens utvecklingsarbete med Språkstegen Länk till annan webbplats.

Magisteruppsats om Språkstegen

Glenda Lavesson och Nathalie Ramirez, två distriktssköterskestudenter vid Blekinge Tekniska Högskola har skrivit en magisteruppsats om Språkstegen.
Uppsatsen bygger på en intervjustudie med sju BHV-sjuksköterskor i Blekinge och deras upplevelse av uppdraget kring Språkstegen och 8-månaders boken. Vad som händer i mötet mellan sjuksköterskan, barnet, boken och föräldern.
Att underlätta tidig språkutveckling: Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenhet av att delta i Språkstegen vid åttamånadersbesöket – en intervjustudie Länk till annan webbplats.