Skydd av personuppgifter

Språkstegen är en samverkan mellan flera olika huvudmän. Vid all kontakt med oss som jobbar med Språkstegen får vi del av vissa personuppgifter om dig. Ditt telefonnummer eller e-postadress sparas exempelvis i dataloggar. Det du skickar med post/e-post eller ringer till oss om måste vi anteckna och spara för att kunna hantera ditt ärende. Respektive huvudman har riktlinjer för hur data hanteras i sin respektive organisation.

Vid kontakt med Helena Nyström eller Clara Holmén är det Region Kronobergs riktlinjer Länk till annan webbplats. som gäller.

Vid kontakt med Sara Wijk, Lisa Elmers, medverkan eller interaktion på vår Språkstegenwebb, facebooksida eller vid deltagande på Språkstegenövergripande eller biblioteksrelaterade arrangemang är det Region Blekinges riktlinjer Länk till annan webbplats. som gäller. Dessa gäller även vid kontakt med Johanna Tell eller Ann-Sofie Viberg André.

Lagring
Vi använder personuppgifterna medan vi hanterar ditt ärende och sedan måste vi spara dem för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras. Alla tre organisationerna sköter vissa samhällsfunktioner som är av allmänt intresse och det ger oss en rättslig grund för att behandla personuppgifterna. I många fall behandlar våra huvudmän också personuppgifter med stöd av andra rättsliga grunder, lagar och förordningar, myndighetsutövning, eller avtal.

De personuppgifter som vi behandlar är främst de du själv delar med dig av i kontakten med oss. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras, från den 25 maj 2018, av EUs Dataskyddsförordning och den svenska Dataskyddslagen.

Beroende på ditt ärende kan de personuppgifter vi behandlar om dig komma att delas t ex med våra samarbetspartners i Språkstegen. Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. All hantering av personuppgifter hos personuppgiftsbiträden är reglerat i avtal och de är skyldiga se till att uppgifterna hanteras och skyddas enligt EUs regler.

Dina personuppgifter sparas så länge vi hanterar ditt ärende.

Insyn
Du har rätt till insyn i all behandling. Om du vill rätta, flytta eller radera dina uppgifter; ta tillbaka ett samtycke; tror att vi behandlat dina personuppgifter fel; vill invända mot, begränsa eller begära ut information om behandlingen så kontaktar du den/de som ansvarar för respektive del av Språkstegen ärendet gäller.

Du kan via Region Kronoberg Länk till annan webbplats. eller Region Blekinge Länk till annan webbplats. även kontakta personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud.

Vänd dig till Datainspektionen om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter.