Experiment med bananer

Projekt som beviljats medel från oss

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (BiBK) vill stimulera och stödja utvecklingsarbete på folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg och ge möjlighet att prova nya aktiviteter eller sätt att arbeta.

 

Utvecklingsprojekt 2020

Lessebo bibliotek Kognitiv tillgänglighet på Hovmantorps bibliotek (50 000 kr).
I projektet ska man tillsammans med Begripsam AB jobba med den kognitiva och fysiska tillgängligheten i bibliotekslokalen samt öka bibliotekspersonalens kunskap om kognitiv tillgänglighet. Målet är att biblioteket ska kännas välkomnande och relevant för personer med olika typer av funktionsvariationer.
Projektet pågår 2020-09-01 till 2021-12-31.

Markaryds bibliotek Vi läser allt (23 500 kr).
Biblioteket vill under sommaren 2020 testa ett nytt sätt att jobba med den läsfrämjande aktiviteten bokklubb för barn och unga, 6-15 år. Genom hemskickade bokgåvor och sociala medier hoppas man kunna främja läsning och interaktion om böcker.
Projektet pågår 2020-05-01 till 2020-10-30.

Älmhults bibliotek Språkstegen tuffar vidare med Läståget (100 000 kr).
Älmhult vill i projektet fortsätta där Språkstegen slutar och utveckla ett nytt sätt att jobba med läsfrämjande, högläsning och boksamtal för 4-5-åringarna i förskolan. Genom att erbjuda alla förskoleavdelningar boklådor (i form av tåg) och annat material får barn och pedagoger möjlighet att visualisera och reflektera kring sin läsresa.
Projektet pågår 2020-09-01 till 2021-08-31.

Stärkta biblioteksprojekt 2020

Karlshamns bibliotek (i samverkan med Olofström, Ronneby och Sölvesborg) beviljas 100 000 kr för att undersöka möjligheterna och utveckla medietransporter mellan biblioteken i samverkan med Region Blekinges transportorganisation.
Projektet pågår 2021-01-01 till 2021-12-31

Karlshamns bibliotek beviljas 100 000 kr för projektet Kreativ skyltning. Stadsbiblioteket är lokaliserat i en galleria och har stora skyltfönster och ytterligare skyltningsmöjligheter inne i lokalen. I projektet vill man tillsammans med en kreatör utveckla ett koncept för kreativ skyltning som lyfter fram verksamheten och får fler besökare i gallerian att upptäcka biblioteket.
Projektet pågår 2020-09-01 till 2021-12-31.

Lessebo bibliotek beviljas 100 000 kr för projektet Bibliotek + fritidsgård = läsfrämjande för unga. Kommunen satsar på att samlokalisera fritidsgård och kulturskola i samma byggnad som huvudbiblioteket. Detta skapar möjligheter för biblioteket att bli relevanta för fler då det även kommer att flyttas om och renoveras i bibliotekets lokaler. För att möta ungdomars behov vill biblioteket genomföra insatser där de skapar möjligheter för samverkan mellan fritidsgård och bibliotek.
Projektet pågår 2020-12-21 till 2021-12-31.

Olofströms bibliotek (i samverkan med Karlshamn, Ronneby och Sölvesborg) beviljas 80 000 kr för utbildningar inom mediesamarbetet. I samband med den kommande katalogsammanslagningen planeras två halvdagars utbildning för all bibliotekspersonal med syfte att förankra och skapa förståelse för sammanslagningen.
Utbildningsdagarna genomfördes hösten 2020.

Olofströms bibliotek beviljas 100 000 kr för projektet Levandegöra Harry Martinson-rummet. På biblioteket i Olofström finns idag ett rum med litteratur och andra föremål tillägnat den nobelprisbelönade författaren från bygden. I projektet vill man utveckla rummet för att synliggöra och levandegöra det litterära arvet och skapa ett rum och mötesplats som också kan inspirera till läsande och eget skapande.
Projektet pågår 2021-01-01 till 2021-13-31.

Ronneby bibliotek beviljas 65 000 kr för Attraktiva filialbibliotek. Vad är egentligen ett filialbibliotek? Ronneby planerar en genomlysning av kommunens filialbibliotek utifrån yta, innehåll, besöksfrekvens, öppettider, nådd eller onådd målgrupp m m. Undersökningen ska komma fram till hur de små lokalerna utifrån sina förutsättningar kan bli så optimala som det går, att räcka till och att nå ut till och användas bättre av ortsborna så att de känner till och kan nyttja sitt bibliotek på bästa möjliga sätt
Projektet pågår hösten 2020 till våren 2021. P.g.a. Covid-19 har vissa delar av projektet fylttats fram.

Tingsryds bibliotek (i samverkan med Lessebo och Uppvidinge) beviljas 100 000 kr för LUT - bibliotekssamverkan mellan Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd. De tre kommunerna har liknande förutsättningar och utmaningar vad gäller ekonomi, personal och organisation. Genom att anlita en konsult för en förstudie vill de undersöka förutsättningarna för en framtida samverkan och hur denna skulle kunna se ut. Tillsammans skulle det kunna finnas möjligheter att bli starkare och driva utvecklingsfrågor gemensamt som gynnar både bibliotekspersonal och kommuninvånare.
Förstudien genomfördes under våren 2021.

Älmhults bibliotek beviljas 30 000 kr för DigidelCenter. Tillsammans med kommunens IT-avdelning tar biblioteket steget och blir ett DigidelCenter och därmed en del av ett nationellt nätverk. Syftet är att stödja och underlätta för kommunens invånare att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter och kunna vara en del av ett gemensamt digitalt samhälle.
Projektet pågår hösten 2020 till 2022.

Älmhults bibliotek beviljas 46 000 kr för Hur når vi fler? - studieresa till Finland. Älmhult vill få inspiration till nya arbetssätt, nya infallsvinklar för att öka behållningen av biblioteket för fler invånare. Därför planeras en resa med studiebesök på nya biblioteket i Helsingfors, Oode, samt mindre folkbibliotek i Helsingfors med omnejd. Frågor som man är intresserade av att undersöka utifrån ett finskt biblioteksperspektiv är bl.a. Hur arbetar man där för att motverka digitalt utanförskap bland såväl unga som vuxna? Hur inspirerar man barn, ungdomar, vuxna till att läsa, berätta, skriva? Hur involverar man människor med funktionsvariationer och människor med andra modersmål? Hur jobbar man för att kommunicera/marknadsföra allt biblioteken har att erbjuda?
Studieresan har flyttats fram p.g.a. Covid-19.