Söka utvecklingprojektmedel från Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (BiBK) vill stimulera och stödja utvecklingsarbete på folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg.

Vem kan söka?

Projektmedel kan sökas av folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg.

Projektområden

Projekten ska avse utveckling och förnyelse av biblioteksverksamheten samt ha ett regionalt mervärde.

Projekten kan gälla:

  • Genomförande av en insats
  • Metodutveckling
  • Förstudie
  • Utveckling av samverkan och/eller samverkansformer inom den egna kommunen, över kommungränsen, med civilsamhället eller andra aktörer.

Stödet ska ge folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg möjligheter att prova på nya aktiviteter eller nya sätt att arbeta, men BiBK ser gärna att utvecklingsarbetet får en fortsättning efter projekttidens slut. BiBK ser positivt på att digital teknik ingår i utvecklingsarbetet.

Ta gärna en diskussion med oss på BiBK kring er ansökan, vi hjälper er gärna med att fundera kring biblioteksutveckling.

Målgrupper

Prioriterade målgrupper är:

  • barn, unga och vuxna som inte läser, eller läser i liten omfattning
  • barn, unga och vuxna med annat modersmål än svenska
  • barn, unga och vuxna som tillhör våra nationella minoriteter
  • barn, unga och vuxna med funktionsvariationer
  • barn, unga och vuxna som behöver förbättra sina digitala färdigheter (kan befinna sig i ett digitalt utanförskap)

Samverkan

Samverkansprojekt prioriteras vid tilldelning av medel. BiBK ser positivt på att projektet kan vidgas till att inrymma även andra konst-/uttrycksformer.

Villkor

Egenfinansiering krävs, men stöd kan även sökas från ytterligare finansiär, t ex Kulturrådet. Egenfinansiering kan t ex innefatta personalkostnader.

Högst 50 procent av projektmedlen kan användas till materialköp (dvs förbrukningsvaror), dock inte till investeringar t ex ipads och bokhyllor (sådant som har ett reellt värde efter projekttidens slut).

Medel till samma projekt kan sökas för maximalt tre år, projektmedel beviljas ett år i taget. Det krävs en förnyad ansökan varje år, den ska innehålla en delrapport.

Maxbelopp att söka är 50 000 kr.

Om förändringar av projektet efter att ansökan beviljats ska kontaktperson hos BiBK kontaktas.

Redovisning

Senast en månad efter projekttidens slut sänds slutrapport till BiBK på särskild blankett.

Förutom skriftlig dokumentation skall projektet tillsammans med BiBK kunna presenteras för andra, t ex vid seminarier för erfarenhetsutbyten, nätverksträffar och nationella biblioteksmöten.

Ansökningstid

Ansökan kan göras vid två tillfällen under året – sista ansökningsdatum är
15 maj och 15 oktober.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett och skickas in både i pappersformat och med e-post till:

Region Blekinge
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Att: "Projekt Biblioteksutveckling 2024”
371 81 Karlskrona

biblioteksutveckling@regionblekinge.se

Blanketter

Blanketter för ansökan, rekvisition, förändring samt redovisning av projekt finns numera i Microsoft Teams - teamet "Folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg". Kontakta Emelie Lavesson om du behöver hjälp att komma åt dem.

Information

För ytterligare information, kontakta någon av oss på BiBK.