Barn och vuxna samtalar över en bok

Vår idé

Språkstegen är ett samarbete för att stärka språk och identitet och främja läsning genom responsiv kommunikation med barn 0 - 3 år.

Barnhälsovården når alla barn och familjer och har kunskap om varje unik familj och ett uppdrag att arbeta hälsofrämjande.

Förskolan når nästan alla barn och familjer och har en nära kontakt med familjen under en längre tid. Pedagogerna har en gedigen kunskap om barns utveckling och vana att arbeta kreativt med språkutveckling.

Logopeder har stor kunskap om barns språkutveckling med grund i forskning och evidens men har sällan utrymme att arbeta främjande. Genom att låta dem fortbilda andra som möter barn och familj använder vi dem som en resurs på ett effektivt sätt.

Biblioteket har kunskap om läsning som praktik, har en barnvänlig tillgänglig plats för alla, med böcker för varje barns behov. Här finns också goda förutsättningar att möta föräldrar i grupp för att dela erfarenheter och frågor och inspireras av läsning, ramsor, sång, lek och annat som främjar språkutveckling.

 

Vi vill tillsammans bygga hållbara strukturer för små barns språkutveckling i alla kommuner i Blekinge och Kronoberg.

Vi vill ge regionalt stöd genom utbildning, material och handledning till dem som möter barn och deras föräldrar.

Vi vill tillvarata barn och familjers unika behov och kompetenser.

Vi vill genom ömsesidig samverkan i dialog med familjer nyttja kompetenserna på bästa sätt.

Det här gör vi/ ska vi göra för att arbeta med läs- och språkfrämjande i våra län:

 • Alla barn får boken Knacka på vid 8-månader av barnhälsovården vid hembesök. Dialogläsning med barnet, förälder får en modell, information, motivation, dialog och riktad inbjudan till det lokala biblioteket. Boken är en gåva från barnhälsovården.
 • Bibliotekspersonal och BHV-sjuksköterska medverkar tillsammans i föräldragrupper vid ett särskilt tillfälle om språkutveckling, läsning, böcker och bibliotek. Vid behov används Språkstegens föräldragruppspärm.
 • Bibliotek i alla kommuner erbjuder regelbundet öppna program för 0-3 åringar och deras vårdnadshavare.
 • Alla barn får vid 18-månadersbesöket på BVC ett individanpassat samtal kring läsning och språkutveckling. Dialogläsning med barnet av bok och presentkort för samma bok delas ut. Boken är en gåva från biblioteket där den hämtas. På biblioteket möts familjen av personal med barnkompetens och vid behov visas det som är av intresse för den unika familjen. Barnet får bok och familjen en kasse med mer information om språkutveckling och aktuellt programutbud.
 • Bibliotek och förskola samverkar i unika lokala insatser inom ramen för föräldrastöd, språkutveckling, 0-3 år och läsning.
 • Bokrecept erbjuds vissa barn vid logopedkontakt. Övriga barn och vuxna med nyfikenhet och behov får tillgång till bokreceptsböcker och stödmaterial via det lokala biblioteket.
 • Lokal samverkan mellan professioner i lokala Språkstegennätverk.
 • BHV och Bibliotek arbetar tillsammans med läsfrämjande väntrum på BVC.
 • På de orter där familjecentraler finns arbetar även dessa tillsammans med de andra intressenterna.
 • Regelbunden utbildning för personal som arbetar med Språkstegen.
 • Gemsamt material och övrig kommunikation.