Barn och vuxna samtalar över en bok

Vår idé

Språkstegen är ett samarbete för att stärka språk och identitet och främja läsning genom responsiv kommunikation med barn 0 - 3 år.

Barnhälsovården når alla barn och familjer och har kunskap om varje unik familj.

Förskolan når nästan alla barn och familjer och har en nära kontakt med familjen under en längre tid.

Logopeder har kunskap om barns språkutveckling men har sällan utrymme att arbeta främjande. Vi sprider deras kunskap till BHV- och bibliotekspersonal som arbetar främjande.

Biblioteket har kunskap om läsning som praktik, har en barnvänlig tillgänglig plats för alla med böcker för varje barns behov.

Vi vill tillsammans bygga hållbara strukturer för små barns språkutveckling i alla kommuner i Blekinge och Kronoberg.

Vi vill ge regionalt stöd genom utbildning, material och handledning till dem som möter barnen och deras föräldrar.

Vi vill tillvarata barnen och familjernas unika behov och kompetenser.

Vi vill genom ömsesidig samverkan i dialog med familjer nyttja kompetenserna på bästa sätt.

Det här gör vi/ ska vi göra för att arbeta med läs- och språkfrämjande i våra län:

 • Alla barn får boken Knacka på vid 8-månader av barnhälsovården vid hembesök. Dialogläsning med barnet, information, motivation, dialog och riktad inbjudan till det lokala biblioteket. Boken är en gåva från barnhälsovården.
 • Bibliotekspersonal och BHV-sjuksköterska medverkar tillsammans i föräldragrupper vid ett särskilt tillfälle om språkutveckling, läsning, böcker och bibliotek. Vid behov används Språkstegens föräldragruppspärm.
 • Bibliotek i alla kommuner erbjuder öppna program för 0-3 år.
 • Alla barn får vid 18-månadersbesöket på BVC ett individanpassat samtal kring läsning och språkutveckling. Dialogläsning med barnet och presentkort på samma bok delas ut. Boken är en gåva från biblioteket där den hämtas.
 • Bibliotek och förskola samverkar i unika lokala insatser inom ramen för föräldrastöd, språkutveckling, 0-3 år och läsning.
 • Bokrecept erbjuds vissa barn vid logopedkontakt. Övriga barn och vuxna med nyfikenhet och behov får tillgång till bokreceptsböcker och stödmaterial via det lokala biblioteket.
 • Lokal samverkan mellan professioner i lokala Språkstegennätverk.
 • BHV och Bibliotek arbetar tillsammans med läsfrämjande väntrum på BVC.
 • På de orter där familjecentraler finns arbetar även dessa tillsammans med de andra intressenterna.
 • Regelbunden utbildning för personal som arbetar med Språkstegen.
 • Gemsamt material och övrig kommunikation.