Blå boktartslogo med mönster

Bokstartsbidrag till lokala satsningar

Bokstart, vid Kulturrådet presenterade i november att vid årets bidragsomgång beviljades 43 utvecklingsprojekt och 20 språknätverk i hela Sverige medel. De sökande delar på 17,5 miljoner kronor. Även om mycket görs helt utan bidrag och projektmedel är det spännande att få höra vad man söker för och hur man jobbar.

I våra två Språkstegenlän finns Lessebo som beviljats 90 000 i bidrag för utvecklingsprojekt och Ljungby och Karlskrona som fått 50 000 var till uppbyggnad av språknätverk. Vi kontaktade de huvudansvariga och ställde några nyfikna frågor. Här kan du läsa om nya och nygamla utvecklingssatsningar.

Grattis Ljungby och Matilda Håkansdotter, bibliotekschef! Vad har ni sökt för och vad vill ni åstadkomma?
Vi vill få i gång ett kommunövergripande nätverk tillsammans med förskolorna. I samråd med verksamhetschefen för förskolan har vi identifierat fem förskolor som är extra intressanta att satsa på ur ett Bokstarts-/ Språkstegenperspektiv. Förskolorna ligger både i Ljungby och på landsbygden. De kämpar med stora utmaningar som rör flerspråkighet, språkutveckling, brist på ekonomiska förutsättningar, outbildad personal med mera. Dessa fem förskolor är i stort behov av extra satsningar för både barn och föräldrar. Om vi ska kunna jobba med detta tillsammans måste vi ha tid att träffas för att utarbeta en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt. Det är också viktigt att tydliggöra det vi redan gör! Pengarna kommer användas till tid, alltså att vikarier kan avlasta ordinarie personal som bygger nätverk med förskolan.

Grattis Karlskrona kommun och Anna Holmberg, enhetschef Biblioteken i Karlskrona!

Vad sökte ni för? Vi har sökt och fått medel för att under 2024 starta upp ett språknätverk där vi som folkbibliotek ”tar lead” tillsammans med familjecentral, förskola, arbetsmarknadsförvaltning (vuxenutbildning SFI, försörjningsstöd) för att arbeta läsfrämjande – för och med barnen - men också genom deras vuxna. Vi vill förlägga detta till ett av våra ytterområden som är socioekonomiskt utsatt. I detta område startar vi också upp ett filialbibliotek i januari-24. Vårt nya bibliotek kommer att vara placerat granne med en nystartad familjecentral.

Vad hoppas ni kunna åstadkomma på lite längre sikt? Vi hoppas att vi under 2024 kan bygga upp ett språknätverk - med olika aktörers verktyg – för att tillsammans se hur vi i det socialt utsatta området kan arbeta läs- och språkfrämjande. Vi vill genom språknätverket under 2024 undersöka hur vi sedan tillsammans kan arbeta vidare kring aktiviteter för att minska barnens språkliga sårbarhet. Vi tror att vi i detta arbete måste få med oss de vuxna och arbeta även med dem för att nå framgång. Vi ser att vi genom ett läs- och språkfrämjande arbete också kommer att jobba med ett demokratiskt och hälsofrämjande arbete. Detta genom att visa på vidden av saklig, bred, nyanserad information som tillgång till läsning ger och genom att arbeta med läsande förebilder.

Grattis Lessebo kommun och Kristna Hörberg bibliotekarie! Ni har beviljat 90 000 i projektbidrag. Vad har ni sökt för och vad vill ni åstadkomma?

Vi sökte nu pengar för sista året i vårt bokstartsprojekt som under två år gått hand i hand med det läs- och litteraturfrämjande bidraget vi också fått från Kulturrådet. Under två år har vi genom dessa båda bidrag kunnat fokuserat på hela spannet mellan 0-6 år. Arbetet startade med ett språknätverk tillsammans med förskolan. Under resan har vi även involverat barnhälsovården, kommunens SFI-utbildning och Film i Glasriket som är en ideell förening. Målet har varit att genom ökad samverkan och genom flera olika instanser nå barn och föräldrar med information om språkutveckling, roliga aktiviteter och ökad tillgång till litteratur.

Information om språkutveckling har skett genom utskick och föräldramöten på förskolan samt föreläsningar och samtal med SFI-klasser. Roliga aktiviteter har skett genom tillfälligt anställd bibliotekspedagog som besökt förskolorna under flera träffar, utmaningen Läs 1000 böcker före F-klass och aktiviteter på biblioteken. Ökad tillgång till litteratur har skett genom kapprumsbibliotek med skräddarsydda språkpåsar på alla språk som önskas och kan tillgodoses, samt färdiga ryggsäckar med böcker på olika teman som kan lånas direkt på biblioteken.

Att höras och synas mer i erbjudandet till förskolorna, under pandemin, då förskolan tagit ett steg tillbaka genom färre biblioteksbesök, har varit viktigt. Vi har knutit många viktiga kontakter och sänkt trösklarna. Pengarna har gått framför allt till personalkostnader.

Nu när vi blickar framåt mot sista året i projektet kommer vi att utvärdera, utveckla och effektivisera kapprumsbiblioteken för att det ska vara hållbart när det blir ordinarie verksamhet. Läs 1000 böcker före F-klass rullar på av sig självt. I bokstartsprojektet kommer vi att lägga extra krut på de yngre barnen med fler aktiviteter. Och vi hoppas kunna närma oss BHV ännu mer. Under pandemin har vi tappat många av de yngre besökarna och deras familjer och de börjar nu hitta tillbaka. Därför är planen är att höras och synas för småbarnsföräldrar med barn från 1 år och uppåt. På längre sikt vill vi att alla barn och föräldrar ska känna sig som hemma på biblioteket, att alla föräldrar har kunskap om språkutveckling och att alla har god tillgång till litteratur på det språk de behöver. Vi vill att barn i Lessebo kommun ska ha språkliga förutsättningar för att kunna utvecklas, uttrycka sig och bli vad de vill när de växer upp.

Avslutningsord
Tusen tack så spännande. Tre intressanta satsningar på tre olika platser. Tack för att vi fick läsa om era arbeten.
Jobbar du som läst detta med språkutveckling och läsfrämjande för och med de yngre barnen och deras närstående? Hör gärna av dig till oss med vad du och ni gör. Vi vill uppmuntra fler att dela stora eller små exempel.