Rundabordssamtal om AI

Det interregionala nätverket för MIK i regionerna blev i början av året inbjuden av Karin Svanborg Sjövall, statssekreterare på kulturdepartementet, att delta i rundabordssamtal kring AI. Vi fick tre frågor och tre minuter att komma med inspel tillsammans med en rad andra aktörer, SVT, Schibsteds, Internetstiftelsen, Svensk biblioteksförening och representanter för upphovsrätt mm. Weine Sundell från BiBK åkte till Rosenbad och höll i dessa tre minuter. Det här är vad han framförde.

Rosenbad

Hur påverkar AI er verksamhet?

MIK-nätverket stärker regionernas utveckling inom medie- och informationskunnighet (MIK). Regionerna samarbetar, med och för, offentliga institutioner såsom kommunernas verksamheter; kultur, bibliotek, skola, samt med fria kulturaktörer, kultur- och bildningsorganisationer och civilsamhället. Alla dessa påverkas av AI på en mängd både allmänna och specifika sätt, som kan kopplas till kunskaper och förmågor som har med kommunikation att göra, dvs tolka, förstå och kommunicera. Det existerar en ojämn balans mellan dessa, ovan nämnda, aktörer och AI-utvecklingen när det kommer till snabbhet, förmåga och resurser. Det är en kapplöpning som sker under orättvisa förhållanden och därmed krävs reglering och stöd för att hantera de utmaningar som kommer med AI-utvecklingen.

Möjligheter och risker med AI-utvecklingen i er verksamhet?

Jag nämnde inte några konkreta exemplen så som manipulation, säkerhet etc. Inte heller alla positiva möjligheter förutom att möjligheten att kommunicera målgruppsanpassat med hjälp av AI. De andra talarna hade redan tagit upp det mesta.

Utmaningarna med AI liknar MIK-området. Färdigheter som källkritik och analytisk förmåga är avgörande. Bred samsyn från offentliga aktörer krävs för att hantera negativa aspekter. Samverkan och kunskapsdelning är nödvändiga för att hantera utmaningen. Regioner kan spela en nyckelroll i detta sammanhang.

Ser ni behov av statligt engagemang på ert område till följd av AI-utvecklingen?

Ja. Alla verksamheter, både offentliga och andra samhällsaktörer, behöver rekommendationer, regler och digitala tjänster som är utformade på ett säkert sätt så att regioner, kommuner och medborgare själva kan använda olika trygga och säkra AI-tjänster.

Det är av yttersta vikt att den offentliga verksamheten får stöd för att utveckla kompetens kring AI på olika sätt, eftersom det finns stora effektiviseringsvinster att hämta hem med rätt kunskap och verktyg. Med rätt stöd från statligt håll bör regionerna kunna ta ett ansvar; inte minst kan regionala aktörer stödja civilsamhället med kompetenshöjande insatser där MIK ingår. Dessa insatser bör också rikta sig till allmänheten.

Det interregionala MIK-nätverket skulle välkomna tydliga uppdrag, där en del kan vara att regionerna får ökat ansvar för att stärka MIK-kompetensen i hela samhället via befintliga nätverk och samverkanspartners där många olika målgrupper nås. Det är av yttersta vikt att medborgarna får möjlighet att utveckla förmågor och verktyg som skapar motståndskraft och motstånd mot desinformation och annan påverkan.