Läsfrämjande genom berättande

I projektet Småländska sagor – allas sagor utforskade tre olika folkbibliotek, Berättarnätet i Kronoberg och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg hur man kan arbeta läsfrämjande genom berättande och sagor för målgruppen barn, unga (och i vissa fall även vuxna) med funktionsnedsättningar. Projektet handlar om att utforska berättelsen som sådan och att genom olika uttryck uppleva den småländska sagan. "Allas sagor" i projektnamnet knyter an till sagotraditioner världen över och betonar att alla oavsett förmåga har rätt att utvecklas, höras, aktivt delta och rätt att utveckla sin egen kulturella identitet i det demokratiska samhället.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har en övergripande vision att alla barn och unga med funktionsnedsättningar i Blekinge och Kronoberg ska få ta del av och utöva kultur, berättande och läsning på lika villkor. Målsättningen för arbetet med ”Småländska sagor – allas sagor” var i första hand att de barn och unga som deltog i delprojekten skulle få inta platsen biblioteket och ges frihet och kraft att upptäcka och utöva läsning, berättelser och berättande på olika och egna sätt genom medskapande. Vi vill också att bibliotekspersonalen i projektet tillsammans med personal från Berättarnätet skulle få utforska olika roller, erfarenheter och metoder. Erfarenheterna kan sedan spridas och uppmuntra fler folkbibliotek att arbeta med målgruppen kring samma syfte och mål. I alla delar av projektet ska särskild hänsyn tas till barnkonventionen.

Projektet pågick under 2022 och våren 2023 och syftade till att svara på:

  • Med vilka metoder kan läsfrämjande genomföras genom det muntliga berättandet av sagor bland barn och unga med funktionsnedsättning?
  • Hur kan folkbiblioteket samverka med andra för att öka graden av delaktighet bland barnen?
  • Vilka komponenter är viktiga för att öka delaktigheten i gruppen?
  • Vilka roller och kompetenser utvecklade personal från biblioteket respektive berättarnätet?

Ta del av projektrapporten i sin helhet, inklusive en handledning för andra som vill inspireras av arbetssättet Pdf, 1.8 MB.

 

Berättarpedagog Camilla Ek framför en grupp