"Jag är viss om att Språkstegen påverkar människors möjligheter, hälsa och välbefinnande för lång tid"

Tre år med Språkstegen som projekt är nu avslutat och vi bad projektledaren, Sara Wijk, reflektera över lärdomar, utmaningar och framtid.

Hej Sara! Vad tycker du är de viktigaste förändringarna som satsningen har bidragit till för familjer i Blekinge och Kronoberg? 
Vi har hittat en modell för att nå precis alla barn med två peppiga kvalitativa och individanpassade läsfrämjande insatser. Dessutom har vi ökat kvantiteten och kvalitén på allt det som erbjuds många familjer som man väljer själv om vill ta del av. 
 
Vilka har varit de största utmaningarna för dig som projektledare? 
Att hinna med allt på den begränsade tid som tre år är. Det var inte minst i början väldigt påfrestande. Jag insåg ganska snabbt att om vi inte fick rull på starten så skulle tidplanen inte hålla. Att bära det operativa yttersta ansvaret har periodvis varit rätt ensamt. Jag har haft många omkring mig men få som förstått just mitt arbete. Där har mina regionala kollegor i Skåne, Jönköping mfl varit guld värda. Att ha två uppdrag på en gång, ett för hela projektet och alla sektorer och ett för folkbiblioteken har också varit svårt bitvis. Det har böljat lite hur jag prioriterat mellan dessa och utan Kristina och Lisa och de andra på barn och unga-tjänsten hos oss hade vi inte fixat det. 
 
Vad är du mest stolt över? 
Jag har ju jobbat närmast biblioteken så där har jag sett utvecklingen på ett mer nära håll. Och då kan jag bli väldigt stolt över hur detta arbete fått många anställda att växa i sin yrkesroll t ex genom att tala inför folk på dragningar för högre tjänstemän i den egna kommunen, på ett bibliotekchefsmöte, en konferens, eller genom att utbilda sina kollegor. Men också bibliotekens strategiska arbete med utveckling, kommunikation och samverkan lokalt. Flera medarbetare har gett uttryck för att detta varit en fantastisk resa. Jag är också stolt över min egen process. Jag har lärt mig nytt nästan varje dag om både barns språkutveckling, organisation och ledarskap och mina egna starka och svaga sidor. 
 
Om du blickar framåt – hur tror du att arbetet med små barns språkutveckling kommer att fortsätta här hos oss i våra två regioner de närmaste åren? 
Vi ser nu hur biblioteken blir utvecklingsmotorer lokalt.  Det behövs någon som leder och driver och folkbiblioteken är en naturlig motor i en i övrigt ömsesidig lokalt språkstegennätverk.  Jag tror att det vi sett av lokala initiativ och praktiker t ex tillsammans med förskolan, familjecentraler, elevhälsa och socialtjänst bara är i sin början. Det kommer att bli fler lokala olika insatser. På bredden, höjden, längden och djupet, fantasifulla och kostsamma eller minimala strategiska men verkningsfulla. Min dröm är också att både Bokstartspengar, regionala folkhälsomedel och pengar till riktade satsningar till utsatta grupper ska finnas för varje kommun och att flera olika förvaltningar lokalt är beredda att gå in med centrala tjänster som kan jobba med detta brett i kommunen. Vi ser detta redan i några få kommuner.

Det som är gemensamt måste vi i arbetsgruppen och respektive sektor fortsätta stärka, stödja utveckla och där kommer ju vi på BiBK att fortsätta stötta folkbiblioteken. Nu har vi tagit av oss projektledarrollen och blir en ömsesidig partner i förhållande till BHV och de andra organisationerna även om vi kommer att ta ett lite större ansvar för tex webb och Facebook. Men att det inte är projekt längre tänker jag påverkar vår roll i förhållande till biblioteken också. Vi har hela tiden haft dialog med bibliotekschefer och medarbetare kring allt nytt och jobbat tillsammans eftersom det har varit viktigt. Men det faktum att vi inte sitter på pengapåsen från staten längre gör även det att makten förskjuts än mer till det lokala. Och det är bra, lokalt ägarskap. Uppstart är en komplex process när den involverar så många och då var det bra med projektledning. Men nu när vi varit igång så pass länge bärs Språkstegen av många människor, styrdokument, lokala praktiker och uppbyggd infrastruktur. Jag är inte det minsta orolig utan stolt, glad och viss om att Språkstegen påverkar människors möjligheter, hälsa och välbefinnande för lång tid. Dessutom spelar Språkstegen roll för om vi har folk på biblioteken om trettio år och om biblioteken är en av de viktigaste medspelarna i samhällsbygget när det gäller demokrati, språk och yttrandefrihet. Både för 8-månadersbebisen som så småningom snart är förälder till en åttaåring och senare själv en 80-åring. Men ihärdigt arbete kommer alltid att behövas. Tillsammans kan vi göra skillnad!

15 april avslutades Språkstgegen som projekt med en stor konferens med över 550 deltagare. Var du inte med kan du läsa programmet Länk till annan webbplats. och referat och reflektioner Länk till annan webbplats. på Språkstegens sidor. 

Sara Wijk fotograferad rakt framifrån. Några böcker skymtar i bakgrunden