Forskaren Olof Sandgren föreläser vid utbildningom evidens och barns språkutveckling.

Forskning, rapporter med mera

Här fyller vi på med forskning, kunskapsöversikter och rapporter som är relevanta för alla som arbetar med det kunskapsområde som Språkstegenarbetet spänner över.

Forskningsstudier

Många forskningsstudier finns bakom betalvägg som inte alla har tillgång till. Här har vi valt att bara länka forskning som har öppen tillgång.

Krantz Ahlstrand, Evelina & Svahn, Sara: Föräldrars erfarenheter av läsningens betydelse efter besök inom barnhälsovården. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan (2018)
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-5482&pid=diva2%3A1178143&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Evelina+Krantz&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all Länk till annan webbplats.
Magisteruppsats som undersöker föräldrars erfarenheter av läsningens betydelse för barn efter besök/språkinformation inom barnhälsovården. Författarna har intervjuat föräldrar efter 10-månadersbesöket då läsning, information och samtal inom ramen för Region Jönköpings satsning Språklust. Frågor som ställdes till föräldrarna var t e x vilka läsvanor familjen hade med barnet före besöket, hur dessa har påverkats och om familjens biblioteksvanor påverkats av besöket.

Duursma, Augustyn och Zuckerman; Reading aloud to children: the evidence. Arch Dis Child Vol 93 No 7 July (2008)
https://www.researchgate.net/publication/5373247_Reading_aloud_to_children_The_evidence Länk till annan webbplats. (pdf,120 kB, öppnas i nytt fönster)
Forskningsöversikt i artikelform om hur en mängd forskning samstämmigt visar att högläsning med små barn stöder språkutveckling och andra litteracitetskompetenser och förbereder för läsinlärning.

Gilkerson, Richards och Topping; The impact of book reading in the early years on parent–child language interaction. Journal of Early Childhood Literacy Vol. 17 No 1 (2015)
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1468798415608907 Länk till annan webbplats.
(pdf, 420 kB, öppnas i nytt fönster)

Artikelförfattarna har i sin studie med 98 familjer med barn i åldern från 2 år och uppåt jämfört mängden av den vuxnes ordförråd, mängden av interaktion och dialog mellan barn-vuxen samt mängden av barnets eget ordförråd under läsning jämfört med under resten av dagen. Studiens resultat visar att i lässtunden är föräldrar mer verbala och det finns en ökad dialog mellan barn och föräldrar än utanför bokstunden. Barnets ordförråd ligger på samma nivåer under och utanför bokstunden. Resultaten är samma oavsett familjernas utbildningsnivå. Forskarna fann också att de familjer som hade en bokstund tidigt på dagen i högre grad hade fler bokstunder under dagen.

Om Språkstegen

Följeforskning av bibliotekens arbete med Språkstegen

Johansson, Monika och Hultgren, Frances; Att bli Språkstegare på bibliotek; Delrapport av följeforskning på bibliotekens utvecklingsarbete med Språkstegen. Länk till annan webbplats. Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås (2020)
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, som arbetar regionalt med stöd och samverkan tillsammans med kommunbiblioteken, har bekostat och gett Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås uppdraget att under 2019-2020 genom följeforskning undersöka vad som sker lokalt i Språkstegen och vilken roll och kompetens bibliotekspersonalen har, tar och utvecklar. I följeforskningen undersöks också hur samverkan påverkar bibliotekspersonalens roll. Forskarna Monika Johansson och Frances Hultgren har genom bl a intervjuer och bakgrundsstudier hitintills kommit med en delrapport.

Intervjustudie om BHV-sjuksköterskornas erfarenheter av åttamånadersinsatsen

Lavesson, Glenda och Ramirez, Nathalie ; Att underlätta tidig språkutveckling: Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenhet av att delta i Språkstegen vid åttamånadersbesöket – en intervjustudie. Länk till annan webbplats. Blekinge tekniska högskola. (2017)
Två distriktssköterskestudenter vid Blekinge Tekniska Högskola har skrivit en magisteruppsats om Språkstegen.
Uppsatsen bygger på en intervjustudie med sju BHV-sjuksköterskor i Blekinge och deras upplevelse av uppdraget kring Språkstegen och 8-månaders boken. Vad som händer i mötet mellan sjuksköterskan, barnet, boken och föräldern.

Vetenskapligt paper om dialogläsning och Språkstegen

Bergström, Emma och Wijk, Sara ; Tidig språkintervention med dialogläsning - forskning och praktik. Länk till annan webbplats.  Seminariepaper till konferensen Mötesplats Profession - Forskning, Linnéuniversitetet i Växjö 2018. (2019)

Rapporter etc.

Magnusson, Lena O; Barn, böcker, delaktighet och inflytande - rapport från ett bokstartsprojekt i Gävleborgsregionen Länk till annan webbplats.. Rapportförfattaren som är forskare på Högskolan i Gävle, analyserar intervjuer med pedagoger i förskolan och bidrar med egna erfarenheter utifrån forskning. En guldgruva för alla som vill arbeta med litteratur, litteracitet och barns delaktighet. Exempel från praktiken som är utmanande, intressanta och lätta att låna oavsett verksamhet. Det finns också diskussionsfrågor (i blå rutor) kopplade till varje avsnitt som är perfekta för arbetslaget eller språkstegennätverket.

Danielsson, Ulrika; Språknätet - från projekt till etablerad verksamhet Länk till annan webbplats.

Bokstart

Halland

Jämtland Härjedalen