Utvecklingsprojektmedel - Stärkta bibliotek

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (BiBK) har medel under 2020 från Stärkta bibliotek.

Vem kan söka?

Projektmedel kan sökas av folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg.

Projektområden

Projekten ska avse utveckling av biblioteksverksamheten och utgå från Kulturrådets kriterier.

Region Kronoberg och Region Blekinge har pekat ut området Utveckling av biblioteksrummet, som extra viktigt. I uppdraget står att "Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg får i uppdrag att stimulera innovationsarbete på biblioteksområdet för att främja läsande och stärka biblioteken som lokala mötesplatser. Under perioden sker detta bland annat genom en utökning av det pågående utvecklingsprojektet Kreativa rum. Projektet, som startades 2017, är ett samarbete mellan Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och hemslöjden i de båda regionerna i syfte att skapa mer tilltalande miljöer på landsortsbiblioteken."

Detta innebär att medborgardelaktighet, läsfrämjande och lokala mötesplatser kommer att prioriteras.

Våra projektmedel är tänkta att främst stödja följande områden: läsfrämjande, mångfald och demokrati samt it-/digital utveckling. Även andra områden kan beaktas utifrån projektförslagets utvecklingspotential.

Stödet ska ge folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg möjligheter att skapa nya miljöer, aktiviteter eller nya sätt att arbeta, men BiBK ser gärna att utvecklingsarbetet får en fortsättning efter projekttidens slut. BiBK ser positivt på att digital teknik ingår i utvecklingsarbetet.

Ta gärna en diskussion med oss på BiBK kring er ansökan, vi hjälper er gärna med att fundera kring biblioteksutveckling.

Målgrupper

Prioriterade målgrupper är:

barn, unga och vuxna som inte läser, eller läser i liten omfattning
barn, unga och vuxna med annat modersmål än svenska
barn, unga och vuxna som tillhör våra nationella minoriteter
barn, unga och vuxna med funktionsvariationer
barn, unga och vuxna som behöver förbättra sina digitala färdigheter (kan befinna sig i ett digitalt utanförskap)

Samverkan

Samverkansprojekt prioriteras vid tilldelning av medel. BiBK ser positivt på att projektet kan vidgas till att inrymma även andra konst-/uttrycksformer.

Villkor

Ingen egenfinansiering krävs och stöd kan även sökas från ytterligare finansiär, t ex Kulturrådet.

Projektmedlen kan användas t ex för förstudier, personalutveckling, studiebesök/resor.

Redovisning

Senast en månad efter projekttidens slut sänds slutrapport till BiBK på särskild blankett.

Förutom skriftlig dokumentation skall projektet tillsammans med BiBK kunna presenteras för andra, t ex vid seminarier för erfarenhetsutbyten, nätverksträffar och nationella biblioteksmöten.

Ansökningstid

Ansökan kan göras löpande under året.

Ansökningsformulär

Ansökan görs på särskild blankett och skickas in både i pappersformat och med e-post till:

Region Blekinge
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Att: Projekt ”Stärkta bibliotek 2020”
371 81 Karlskrona

kristina.hedberg@regionblekinge.selänk till annan webbplats

Information

För ytterligare information, kontakta någon av oss på BiBK.