3 september 2020 till 17 december 2020 kl. 10.00-11.00

Forskningscirkel i Språkstegen

Plats: Webben
Tid: hösten 2020

I höst får du en unik chans att fördjupa dig i små barns språkutveckling kopplat till ditt eget och folkbibliotekens uppdrag. Deltagandet kommer att kräva lite mer av dig än du kanske är van vid, men i gengäld får du på betald arbetstid själv och tillsammans med andra språkstegare mer kunskap om begrepp, samband, aktuell forskning och möjlighet att utforska just det som är relevant för ditt och ert lokala Språkstegenarbete.

Vad är en forskningscirkel?

En forskningscirkel är både en metod och en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma för kunskapsbildning och professionell utveckling. Genom träffarna i cirkeln möts deltagarna med jämna mellanrum för att tillsammans hitta svar på frågor som är relevanta för deras yrkespraktik. Mellan träffarna läser, skriver eller på andra sätt processar deltagarna kunskap i form av lärarledda uppgifter och eget arbete med forskningsfrågan de själva valt att studera. Genom dynamiken mellan teori och erfarenhet, det självständiga arbetet och dialogen i gruppen, ges en unik mötesplats för lärande.

För vem

För dig som arbetar med Språkstegen på bibliotek, vill fördjupa din kunskap och få tid att lära dig mer om små barns språkutveckling och relatera det till Språkstegenarbetet i din kommun. Antalet platser är begränsat och vi har vikt en plats per kommun. För en dialog med din chef om att du är intresserad.

Upplägg

Deltagarna träffas tillsammans digitalt fem gånger á en timme.
Tider för träffarna är torsdagarna kl 10.00-11.00 den 3 september, 17 september (detta datum behöver sannolikt ändras till onsdagen den 16 september istället), 1 oktober, 12 november, 17 december.
Inför och efter träffarna arbetar du självständigt med olika uppgifter. En del av arbetet är att producera en egen text på ca 3 sidor genom att reflektera, analysera och redogöra för forskningsfrågan och dina resultat. Tidsåtgången för det totala arbetet mellan träffarna varierar förstås för olika personer och är mindre i början och större på slutet av perioden. För att få en uppfattning ungefär hur mycket tid som behövs kan ett riktmärke vara att total arbetstid motsvarande ungefär en arbetsdag behöver avsättas mellan varje träff.

Vid två tillfällen under hösten erbjuds deltagarna också handledning mellan träffarna. Forskningscirkeln avslutas sista träffen med redovisning och cirkelledaren sammanställer då den skriftliga redovisningen till en gemensam publikation som alla får. Forskaren leder gruppen och planerar form och metod för träffarna medan det är deltagarna som styr innehållet genom att välja forskningsfrågor som är aktuella i det dagliga arbetet.
Efter genomförd cirkel får du inte några högskolepoäng men däremot ett intyg.

Hanna Carlsson, universitetslektor och forskare i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet leder forskningscirkeln. Hon undervisar och forskar i sitt vanliga uppdrag främst om folkbibliotekets roll i samhället, medie- och informationskunnighet, samt bibliotek, digital utveckling och demokrati.

Forskningscirkeln är en uppdragsutbildning bekostad av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg med hjälp av projektmedel från Bokstart och genomförs i sin helhet av Linnéuniversitetet.

Vad krävs av mig och min arbetsgivare?

Det här förväntas av deltagarna
Delta vid alla de 5 gruppträffarna.
Reflektera kring sin egen verksamhet utifrån de reflektionsfrågor som ges.
Vara medproducent i den deltagarbaserade forskningen.
Genomföra alla uppgifter mellan träffarna i form av t ex litteraturinläsning, eget skrivande och respons på de andra deltagarnas arbete.
Redovisa lärdomar, erfarenheter och kunskaper från forskningscirkeln både muntligt och skriftligt i cirkeln.

Det här kan du förvänta dig av forskningscirkeln
Fördjupad kunskap kring frågeställningar som relaterar till Språkstegenarbete.
Tydlig kommunikation kring upplägg och innehåll.
Tillgång till en gruppgemensam yta för information och kommunikation inför och mellan träffarna.
Träffar med diskussioner som leds av cirkelledaren från Linnéuniversitetet.
Två handledningstillfällen där första tillfället sker i grupp.

Det här behöver du som chef bidra med
Ge deltagaren utrymme och möjlighet att genomföra alla moment på betald arbetstid.
Diskutera när och hur denna tid ska förläggas.
Visa intresse för och följa upp deltagarens lärprocess och lärdomar.
Stödja kopplingen mellan deltagarens lärande i forskningscirkeln med det dagliga arbetet i kollegiet, så att forskningscirkelns lärdomar blir relevanta för det fortsatta lokala arbetet i Språkstegen.

Hur anmäler jag mig?

Låt din chef veta om du är intresserad. Eftersom vi bara har en plats per kommun sker anmälan i två steg:
Dels genom att Bibliotekschefen i varje kommun meddelar Sara via mail vem som i första hand får platsen. I samma mail gör cheferna också en intresseanmälan om det finns fler medarbetare som vill vara med och vad de heter. Om ingen i er kommun är intresserad av en plats vill vi även veta detta.
Om flera kommuner inte vill ha sin plats får vi möjlighet att ta in någon eller några reserver. Men vi vill också få en bild av söktrycket. Om det är riktigt många som vill vara med kommer vi på BiBK fundera över möjligheten att erbjuda ytterligare en ansökningsomgång.
Dels genom att du som deltagare gör en personlig anmälanlänk till annan webbplats via formulär i vanlig ordning. Sista anmälningsdag då vi måste ha både mail från chef samt deltagarens egen anmälan är fredagen den 21 augusti.

Har du frågor om anmälan kontaktar du Sara Wijk, BiBK.
Har du frågor om upplägg, innehåll och genomförande kontaktar du Hanna Carlsson, LNU.