syboler för digitalt först

De olika kompetensområdena

1. Analysera och bearbeta data och information

Hit hör kunskaper i informationssökning, källkritik och digital informationshantering.

1.1 Söka och filtrera data, information och digitalt innehåll
1.2 Värdera data, information och digitalt innehåll
1.3 Organisera data, information och digitalt innehåll
Detta kompetensområde innefattar kunskaper om:

att formulera ett informationsbehov och att kunna bläddra, söka och filtrera data, information och digitalt innehåll.att kunna kritiskt granska och utvärdera data, information och digitalt innehåll, och att kunna hantera och organisera data, information och digitalt innehåll.

Statens medieråd har sedan en tid drivit frågan om bland annat medie- och informationskunnighet samt källkritik. De vänder sig direkt mot bland annat folkbiblioteken. Även den nationella strategin fastslår i skriften Digitalt först med användaren i focus följande som en klar målsättning för folkbiblioteken:
”Öka kompetensen hos den vuxna befolkningen med avseende på källkritisk granskning av medier, ägarstrukturer och globala sammanhang”.

Källkritik

Film om Fejknyheter och filterbubblor (Målgrupp ungdommar) finns på Utbildningsradions hemsida Länk till annan webbplats.

Facebookgrupp om Källkritik, fake news och faktagranskning Länk till annan webbplats.

Kolla källan har mycket användbart vad det gäller källkritik finns på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hur fungerar Algoritmer?

Algoritmer kan du lära dig mer om med hjälp av denna guide som finns på Internetstiftelsen i Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Medie- och informationsresurser

Färdigt utbildningsmaterial i medie-och informationskunnighets att ta del av på Statens medieråds webbplats Länk till annan webbplats.

Medie- och kommunikationsrapporter samt statistik finns på Nordicom webbplats. Länk till annan webbplats. Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter inom medie- och kommunikationsområdet,

På Myndigheten för press, radio och tv:s webbplats finns rapporter om svensk medieutveckling och medieutbud att hämta hem Länk till annan webbplats.

Finansiella redovisningar och information från Stampen media groups webbplats Länk till annan webbplats.

Boken Medie- och informationskunnighet i Norden finns att ladda ned som pdf på Nordicoms webbplats Medie- och informationskunnighet i Norden. Länk till annan webbplats.Boken sammanställer utbytet av kunskap om och erfarenheter av arbete i de enskilda länderna rörande MIK och diskussion om angelägna frågor som skulle vinna på nordiskt samarbete. Ett omfattande underlag i form av en inventering av situationen i varje nordiskt land redovisas.

En utmärkt sammanställning av olika statistikdatabaser med inriktning på medier och kommunikation i Norden och i hela världen finns på Nordicoms webbplats Länk till annan webbplats.

2. Kommunikation och samarbete

Förutom kommunikationen och sammarbetet handlar det här kompetensområdet om hur lagar, regler och avtal för digitala tjänster och innehåll fungerar. Här ryms också nätetikett och att kunna hantera sina medborgerliga skyldigheter och rättigheter med hjälp av digitala medier, och att kunna hantera sin digitala identitet.

2.1 Interagera med andra genom digital teknik
2.2 Dela material med hjälp av digital teknik
2.3 Delta i medborgerliga och politiska processer med hjälp av digital teknik
2.4 Samarbeta med andra hjälp av digital teknik
2.5 Nätetikett
2.6 Hantera den egna identiteten på internet
Detta kompetensområde innefattar kunskaper om:

  • förmedla data, information och digitalt innehåll till andra personer
  • samarbeta och diskutera med andra med hjälp av digitala verktyg, t.ex. sociala medier, gemensamma dokument, chattklienter och e-post.

Det handlar också om hur lagar, regler och avtal för digitala tjänster och innehåll fungerar. Hit hör även kunskaper i nätetikett samt att kunna hantera sina medborgerliga skyldigheter och rättigheter med hjälp av digitala medier, och att kunna hantera sin digitala identitet.

3. Skapa digitalt innehåll

Här handlar det om att kunna skapa kreativt digitalt innehåll med hjälp av olika digitala verktyg (t.ex. ordbehandlingsprogram, videoklippning och programmering).
Det handlar också om upphovsrättfrågor vad får du dela eller inte?
Hit hör också kunskaper om programmering och datalogiskt tänkande.

3.1 Utveckla eget digitalt material
3.2 Bearbeta och vidareutveckla andras digitala material
3.3 Upphovsrätt och licensiering
3.4 Programmering och datalogiskt tänkande

Skapa kod på ett lätt sätt

Guide till hur du kommer igång med Scratch finns på Internetstiftelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Javascriptkod kan man lära sig med den här appen för Appleprodukter, finns att hämta på Itunes. Länk till annan webbplats.

Javascriptkod kan man lära sig med den här appen för Androidprodukter, finns att hämta på Google Play. Länk till annan webbplats.

4. Digital säkerhet och integritet

Här handlar det om att öka sina kunskaper om man skyddar sig mot oönskad övervakning och skyddar sin integritet

4.1 Skydda teknisk utrustning från oönskad åtkomst
4.2 Skydda personlig data och den personliga integriteten
4.3 Värna den egna hälsan och välmåendet
4.4 Medvetenhet om hur miljön påverkas av digital teknik och dess användnig

Vad kan folbiblioteken göra i den här frågan?

Kungliga Biblioteket har tagit fram en checklista med åtgärder och tips på verktyg

Checklistan finns att läsa på Kungliga bibliotekets statistikblogg Länk till annan webbplats.

Guider till hur du själv kan skydda dig finns på Internetstiftelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kolla hur dataskyddsvänlig din sajt är med hjälp av detta verktyget som finns på dataskydds hemsida. Länk till annan webbplats.

Med hjälp av detta webbläsartillägg så kan du spåra och blockera spionprogram som registrerar allt du gör på olika webbsidor. Länk till annan webbplats.

Data Detox är ett utmärkt kit för biblioteksanvändare och bibliotekspersonal att använda för att ta tillbaka kontrollen över sitt digitala jag. Kitet passar för dem som har råkat installera för många appar, klickat på “Jag instämmer” några gånger för mycket, tappat räkningen på hur många konton de har skapat?


Data Detox Kit är ett åttadagarsprogram utformat för att hjälpa icke avancerade användare att ta lite kontroll över sin digitala integritet eller som någon väljer att utrycka det att börja med att utöva digitalt självförsvar.

Ladda ner ditt eget Data Detox Kit (.pdf) Länk till annan webbplats.

Du kan läsa mer om Data Detox Kit på digitala bibliotekets hemsida Länk till annan webbplats.

Säkerhet, integritet, hot och hat

Information om hot och hat på nätet finns på Statens medieråds webbplats Länk till annan webbplats.

Information om hot och kränkningar finns på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Instruktioner för att ta reda på vem som ligger bakom en internetsida tillhandahålls av Datainspektionens sida kränkt.se Länk till annan webbplats.

Guider till hur du själv kan ta kontroll vilka digitala spår du vill lämna finns på Internetstiftelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Undersökningar om barns integritet finns på EU-kids onlines webbplats som finnansieras av EU Länk till annan webbplats.

Lagar och resolutioner

Lagen om bibliotekssekretessen, som bland annat gäller för uppgifter om boklån, utsträcks till att även omfatta uppgifter om enskildas användning av informationsteknik hos bibliotek. Vad kommer det i betyda för folkbiblioteken? Biblioteken behöver troligtvis kunna erbjuda tjänster som innebär anonymisering, kryptering och hög integritet.


Lagen har trätt i kraft från och med 2018-01-01 genom en ändring i Länk till annan webbplats.offentlighets-och sekretesslagstiftningen i Kapitel 40, §3 Länk till annan webbplats. står det numera följande:


"3 § Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men."

EU-direktiv 2002/58 om digital integritet finns på EUR-Lex webbplats Länk till annan webbplats.

FN-resolutionen 68/167. The right to privacy in the digital age finns att läsa på FN:s webbplats Länk till annan webbplats.

Integritet och övervakning

Den 6 oktober 2014 rapporterade Nate Hoffelder i The Digital Reader att Adobe Digital Editions version 4 ( "ADE4") skickade omfattande information om e-böcker tillbaka till Adobe. Adobe lagrar vilka böcker som den enskilde användaren läser och inte nog med det: ”And just to be clear, this includes not just ebooks I opened in DE4, but also ebooks I store in calibre and every Epub ebook I happen to have sitting on my hard disk.”[1] Fram till i oktober 2014 så sändes all denna data i klartext, det vill säga informationen skyddades inte av någon kryptering.

Artikeln om Adobes insamling av information finns att läsa på Digital readers hemsida Länk till annan webbplats.

Mer information om Adobe Digital editions finns också på Wikipedia webbplats Länk till annan webbplats.

Olika insticksprogram från olika tredjpartstjänster spionerar på användaren av sidan det är de flesta sociala tjänster och de flesta Googles gratistjänster som Google translate eller till exempel Google analytics.


Facbook övervakar och samlar in information från alla besökare på en webbplats där deras plug-in finns enligt en artikel i The Guardian som finns på deras webbplats Länk till annan webbplats.

Europeiska kommissionen som uppmanar alla som inte vill att Facebook ska lagra deras förhavanden att lämna Facebook i en artikel publicerad på The Guardians webbplats. Länk till annan webbplats.

5. Problemlösning bland annat digitalt innanförskap

5.1 Lösa tekniska problem
5.2 Identifiera behov och hitta tekniska lösningar på dessa
5.3 Anpassa digitala verktyg så att individens mål kan uppnås
5.4 Identifiera kunskapsluckor inom den digitala kompetensen
Detta kompetensområde handlar om problemlösning vid användandet av digitala verktyg, både för att lösa fel som uppstått och för att kunna tillgodogöra sig positiva effekter av nya digitala verktyg och tekniker.

Hur kan digital teknik kan användas som medel för att uppnå ett mål? Här handlar det om att kunna tillämpa den digitala tekniken för att uppnå målet.
Hit hör även förmågan att urskilja och förstå sina egna eventuella kunskapsluckor inom digital teknik.

Information om digital innanförskap finns på Digidelnätverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information om digitalt innanförskap finns på Digidelnätverkets facebooksida Länk till annan webbplats.